ข้อมูลพื้นฐานและทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ตั้งอยู่ที่หมู่  1  ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย    จังหวัดนครราชสีมา    รหัสไปรษณีย์   30220   โทรศัพท์  044  – 753733   และ   ผู้อำนวยการโรงเรียน  081-2666957  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มีนาคม  2520  เดิมยุบโรงเรียนศาลาวัดทั้งสองโรงเรียนคือ  โรงเรียนวัดหนองน้ำใส  หมู่  5  และโรงเรียนวัดดอนตำแย  หมู่  1  ตำบลบ้านวังเข้าด้วยกัน  ตั้งชื่อใหม่ว่า  “โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา”  ตั้งอยู่ระหว่าง  2  หมู่บ้าน  บริเวณดอนม่วง  และบ้านดอนตำแย  หมู่ที่  1  มีเนื้อที่  43  ไร่  28  ตารางวา  มีนายไพฑูรย์  สุขีสนธิ์ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ  8  ตั้งแต่ พฤษภาคม  พ.ศ.  2549  จนถึงปัจจุบัน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนทั้งสิ้น  193  คน          ข้าราชการครู  13  คน  นักการภารโรง  1  คน  พนักงานราชการ  2  คน ธุรการ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน  รวมบุคลากรทั้งสิ้น  19  คน ปีการศึกษา 2552 ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ของตำบลบ้านวัง

วิสัยทัศน์               

ภายในปี  พ.ศ. 2555  โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางปฏิบัติ  และนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นโดยโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสร้างนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจสติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ  

 1. เน้นประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
 2. เน้นชุมชนร่วมรับผิดชอบการพัฒนา
 3. เน้นหลักสูตรพื้นฐานสภาพท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
 5. พัฒนาสื่อวัสดุ  อุปกรณ์  เทคโนโลยี
 6. เน้นผู้เรียนให้มีศิลปะ  ดนตรี  กีฬา
 7. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
 8. จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม

เป้าหมาย

 1. มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เชื่อมั่นว่าทำได้จริง
 2. มีเป้าหมายพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกัน
 3. มีความสะอาดทุกแห่งที่เกิดจากจิตสำนึกของนักเรียน
 4. มีบริเวณโดยรอบ ร่มรื่น สวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติ
 5. มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน สีสันสดใส
 6. มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติด
 7. เปิดโอกาสให้ อปท.มีส่วนร่วม เป็นเจ้าของและพัฒนา
 8. มีห้องสมุด 3 ดี  มีการจัดกิจกรรมรักการอ่าน นักเรียนได้ใช้ห้องสมุดทุกคน
 9. มีห้องปฏิบัติการภาษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่า
 10. มีศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพที่ครบวงจร สร้างอาชีพ  หารายได้ระหว่างเรียน
 11. เป็นศูนย์กีฬาชุมชนครบวงจร มีสนามกีฬา มีกิจกรรมและการดูแลรักษา
 12. มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
 13. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการสอน
 14. ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น (ชื่อเสียงดี)
 15. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเดิม / ñ  ค่าเฉลี่ย สพฐ. (ใฝ่รู้)
 16. นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่องนับแต่ชั้น ป.2 ขึ้นไป (ใฝ่เรียน)
 17. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต (ใฝ่ดี)
 18. นักเรียนมีวินัย ยิ้มไหว้ทักทายกัน  (มีความเป็นไทย)
 19. นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี (สุขภาพดี)
 20. นักเรียนใช้ ICT ได้ รักงานอาชีพ (รักงานอาชีพ)

กลยุทธ์การพัฒนา 

 1. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมโดยการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและความสำนึกในความเป็นไทยแก่ผู้เรียน
 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  โดยส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
 3. ส่งเสริม  ดูแลสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุนทรียภาพทางศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา
 4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ  สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
 5. สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 6. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน  วัด  โรงเรียน  องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
 7. สร้างเครือข่ายการพัฒนาให้บริการเด็กพิเศษเรียนร่วมและเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)
Advertisements