ข้อมูลพื้นฐานและทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ตั้งอยู่ที่หมู่  1  ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย    จังหวัดนครราชสีมา    รหัสไปรษณีย์   30220    หมายเลขโทรศัพท์ผู้อำนวยการโรงเรียน  098-5865719 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มีนาคม  2520  เดิมยุบโรงเรียนศาลาวัดทั้งสองโรงเรียนคือ  โรงเรียนวัดหนองน้ำใส  หมู่  5  และโรงเรียนวัดดอนตำแย  หมู่  1  ตำบลบ้านวังเข้าด้วยกัน  ตั้งชื่อใหม่ว่า  “โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา”  ตั้งอยู่ระหว่าง  2  หมู่บ้าน  บริเวณดอนม่วง  และบ้านดอนตำแย  หมู่ที่  1  มีเนื้อที่  43  ไร่  28  ตารางวา  ปัจจุบันมีนางราตรี  เคลือบหมี่นไว  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนทั้งสิ้น  190  คน    ข้าราชการครู  14  คน  นักการภารโรง  1  คน  พนักงานราชการ  2  คน ธุรการ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน  รวมบุคลากรทั้งสิ้น  18  คน ปีการศึกษา 2560 ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ของตำบลบ้านวัง

วิสัยทัศน์               

ภายในปี  พ.ศ. 2565  โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางปฏิบัติ  และนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นโดยโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสร้างนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจสติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พร้อมเข้าสู่อาเซียน

พันธกิจ  

 1. เน้นประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
 2. เน้นชุมชนร่วมรับผิดชอบการพัฒนา
 3. เน้นหลักสูตรพื้นฐานสภาพท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
 5. พัฒนาสื่อวัสดุ  อุปกรณ์  เทคโนโลยี
 6. เน้นผู้เรียนให้มีศิลปะ  ดนตรี  กีฬา
 7. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
 8. จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม

เป้าหมาย

 1. มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เชื่อมั่นว่าทำได้จริง
 2. มีเป้าหมายพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกัน
 3. มีความสะอาดทุกแห่งที่เกิดจากจิตสำนึกของนักเรียน
 4. มีบริเวณโดยรอบ ร่มรื่น สวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติ
 5. มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน สีสันสดใส
 6. มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติดและอบายมุข
 7. เปิดโอกาสให้ อปท.มีส่วนร่วม ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ผู้นำศาสนามีส่วนร่วมนิเทศ ประเมินและพัฒนาโรงเรียน
 8. จัดบรรยากาศห้องสมุดเหมือนบ้าน มีหนังสือ สื่อใหม่เพียงพอเหมาะสม
 9. ปรับปรุงใช้สื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า
 10. ใช้ศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพที่ครบวงจร สร้างอาชีพ หารายได้ระหว่างเรียน
 11. เป็นศูนย์กีฬาชุมชนครบวงจร มีสนามกีฬา มีกิจกรรมการดูแลรักษา
 12. มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
 13. ใช้แหล่งเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการเรียนรู้
 14. ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 15. ฝึกความมีวินัย
 16. ฝึกการแสดงความเคารพ
 17. ฝึกความอดทน
 18. ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติจากการมีส่วนร่วมของ”บวร””บรม”
 19. ปลูกฝังจิตสานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน)
 20. สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทำความดีทุกวัน (กาย วาจา ใจ)
 21. ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี (กาย วาจา ใจ)
 22. ชื่อเสียงโรงเรียนดี
 23. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเดิม/เท่ากับ/มากกว่าค่าเฉลี่ย สพฐ. (ใฝ่เรียน)
 24. อ่านเขียนคิดเลขคล่องชั้น ป.2 และ/หรือสื่อสารภาษาอาซียนได้ ชั้น ม.3 (ใฝ่รู้)
 25. มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน (ใฝ่ดี)
 26. มีจิตอาสาและมีจิตสานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับผิดชอบส่วนรวม)
 27. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี (สุขภาพดี)
 28. ใช้เทคโนโลยีได้ 1 ใช้ภาษาอาเซียนได้ 1 มีงานอาชีพ 1 (ทันโลก)
 29. เด็กพิเศษเรียนร่วมมีพัฒนาการสมวัยและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน

กลยุทธ์การพัฒนา 

 1. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมโดยการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและความสำนึกในความเป็นไทยแก่ผู้เรียน
 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  โดยส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
 3. ส่งเสริม  ดูแลสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุนทรียภาพทางศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา
 4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ  สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
 5. สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 6. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน  วัด  โรงเรียน  องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
 7. สร้างเครือข่ายการพัฒนาให้บริการเด็กพิเศษเรียนร่วมและเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)
Advertisements